• Nationale Politie

  Voorbereidend op de fusie van politiekorpsen van de Nationale Politie Nederland verzorgden wij voor de strategische top conferenties waarin themaʼs als verandermanagement, verbinding, ontmoeting en vertrouwen centraal stonden. Terug op het werk kon men elkaar makkelijker benaderen, was er begrip voor verschillende posities en waren afspraken beter te maken.

 • Stichting Brancheopleidingen Apothekers

  Om de medewerkersdag meer effect te laten hebben in de organisatie vroeg het SBA ons de voorbereiding en uitvoering van deze dag te begeleiden. We werkten intensief samen met het voorbereidingsteam en maakten zo met hen samen een succesvolle bijeenkomst die leidde tot een veelheid aan individuele acties binnen de organisatie.

 • Calibris

  In het kader van de subsidieregeling Stagebox werd gezocht naar een interim programmamanager die deze regeling vorm wilde geven namens de organisatie. Gedurende twee jaar hebben we in nauwe samenwerking met de organisatie dit programma opgezet, invulling gegeven en samen met de medewerkers uit de organisatie en partners uit de keten een zeer uitvoerig programma gedraaid met regionale projecten over het land verspreid.

 • 's Heeren Loo

  Door de herstructurering van een afdeling kwam een groep medewerkers op een andere wijze met elkaar in aanraking. Zij pakten dit moment aan om het functioneren van hun team effectiever te maken en prettiger voor de medewerkers zelf. In een aantal bijeenkomsten hebben we het team gecoacht op verbetering van de samenwerking en verduidelijking van ieders verantwoordelijkheden en rollen.

 • Wooncorporatie De Key

  Deze wooncorporatie benaderde ons om hun opleidingsbeleid vorm te geven. In de eerste gesprekken hebben we dit in overleg omgezet naar ontwikkelbeleid. Zo plaatsten we de opleidingen binnen de organisatie in een breder kader van ontwikkeling van de organisatie als geheel. Naast opleidingen kregen ook innovatieve projecten en andere vormen van leren een plek en werkten we daardoor aan een samenhangend beleid voor de vernieuwing van de organisatie.

 • Ujima

  Ujima is een prachtig project in Kisumu en Nakuru (Kenia) dat weesjongeren via een empowerment traject helpt zelfstandig aan werk en inkomen te komen. Ze starten jaarlijks met zo'n 90 jongeren. Zeventig procent haalt binnen 9 maanden een aanstelling. Wij hebben hen samen met NetOO ondersteunt bij het ontwikkelen van een Capacity Building Program voor andere organisaties die met deze methode willen werken.

 • Ministerie van Algemene Zaken

  Senior adviseurs binnen dit ministerie wilden hun vaardigheden verbeteren en hun palet aan interventiemogelijkheden uitbreiden. Wij hebben voor hen een ontwikkeltraject opgezet bestaande uit intervisie, training en begeleiding van de leidinggevende. Daarbij gingen we in op de rolopvattingen en het adviesproces zelf.

 • Ministerie van Justitie

  Met de training 'de senior als coach' verzorgden wij binnen het ministerie van Justitie de training voor de senior medewerkers. Door te leren hoe men de rol van inhoudelijk coach richting zijn of haar collega's kan vervullen werden twee doelen bereikt. Enerzijds een taakverrijking voor de senior medewerker en anderzijds een vergroting van de span of control van het management.
 • Inspectieraad

  De Inspectieraad wilde de inspecteurs een dag onderdompelen in de vernieuwing van het inspecteren. Hiervoor co-creëerden wij in opdracht van en met Werklust een belevingsdag in het Huis van Vernieuwing Toezicht. Iedere ruimte had zijn eigen thema en werkvorm en daarnaast verzorgden we de theatrale opening van de dag. Zo'n 1500 inspecteurs volgden deze dag.

 • RIVM

  We kregen de opdracht om de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren. Met het verhelderen van wensen van de opdrachtgever hebben we de proceslijn effectiever georganiseerd. De opdrachtgever maakte nieuwe afspraken en accordeerde resultaten omtrent kwaliteit, uniformiteit, budget en tijd. Verheldering van de opdracht, positie en rol van de betrokkenen zorgden ervoor dat verantwoordelijkheid nemen en afspraken nakomen staat voor professioneel werken. De samenwerkingsrelatie verbeterde en mogelijke knelpunten kwamen sneller in beeld en konden effectiever opgelost worden.

 • Autoriteit Financiële Markten

  Binnen de AFM begeleidden wij de optimalisering van de samenwerking van de leidinggevenden naar hun afdeling en teams. Door middel van gesprekken met de verschillende teams van de afdelingen, en door afstemmen met de leidinggevenden en HR adviseurs bespraken we de strategie en adviseerden wij over te nemen acties om gewenste resultaten te bereiken.

 • CBS

  Wij ondersteunden anderhalf jaar lang het programma 'werken in de statistische keten' door het houden van conferenties met de projectleiders en opdrachtgevers. Thema's die o.a. hierbij de revue passeerden zijn: afstemming tussen de projecten, werken aan het programma, werken vanuit waarden, simulatie van de nieuwe keten en samenwerken met elkaar. Het resultaat van onze inspanningen was de ontmoeting van betrokkenen en bespreekbaar maken van actuele thema's zodat het programma later overgedragen kon worden.